Visie

Het Ubuntuhuis is niet opgericht met het doel het ubuntu-gedachtengoed uit te dragen, maar laat zich er wel door inspireren.

De mens is een sociaal wezen dat gevormd is door de context waarin hij of zij is opgegroeid. Een mens heeft andere mensen om zich heen nodig die iets voor hem of haar betekenen en voor wie hij of zij zelf van betekenis kan zijn. Om mens te zijn in een open gemeenschap is het van belang zowel overeenkomsten als verschillen in mens-zijn te (h) erkennen en waarderen. Het individu is van waarde voor het collectief en het collectief is van waarde voor het individu: Ik ben omdat wij zijn.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is opgesteld om de waardigheid van ieder mens te bevestigen en te waarborgen. De moeilijke levensomstandigheden van bezoekers en vrijwilligers zijn een grote belemmering voor het kunnen realiseren van fundamentele mensenrechten. Het schenden van deze rechten (onderdak, voedsel, inkomen, werk, onderwijs, gezinsleven, gezondheidszorg, politieke vertegenwoordiging) betekent dat de samenleving deze waardigheid niet voor iedereen als uitgangspunt neemt. Het Ubuntuhuis wil dit met de mensen die het betreft, onder de aandacht brengen en centraal stellen. Voorwaarde daarvoor is het beter begrijpen van verschillen in levensomstandigheden en opvattingen, door mensen met uiteenlopende achtergronden in ubuntu-gesprekken bij elkaar te brengen en tijdens activiteiten te laten samenwerken.